AL-QURAN ADALAH PEMBEZA ANTARA HAQ DAN BATIL

Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk (tersebut) dan (al-Furqan, iaitu menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang salah. [al-Baqarah 2:185]
Kehidupan ini tidak pernah sepi daripada suasana yang menimbulkan pertanyaan kepada diri kita, yang manakah yang benar dan bagaimanakah kita membezakan sama ada ia adalah benar atau salah? Maka sekali lagi jawapan bagi persoalan di atas ialah al-Qur’an di mana ia bukan sahaja menunjuk dan menjelaskan kepada kita apa yang benar, tetapi ia juga berperanan menjelaskan kepada kita kaedah untuk membezakan sesuatu perkara antara yang benar dan salah. Ini dijelaskan dalam ayat yang lain:

Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. 

Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada Allah (al-Quran) dan Rasul-Nya (al-Sunnah) - jika kamu benar beriman kepada Allah dan Hari Akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya. [al-Nisa 4:59]

Salam hormat dari saya,
Kriey, Irbid, Jordan.
23 / 3 / 2011
09.43am


Categories:

Leave a Reply